นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งานคุกกี้ (Cookie) บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด (“เรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน (“ท่าน”) ที่เข้าเยี่ยมชม/ใช้งานเว็บไซต์ https://thiravatclinic.com/ (“เว็บไซต์”) ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการใช้งานคุ๊กกี้ในประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้จะอธิบายความหมาย การใช้ประโยชน์ การทำงาน และประเภทของคุกกี้ รวมถึงวิธีจัดการ/ลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และยังเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงการมีอยู่ของคุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชม/ใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ถือว่าท่านได้ยินยอมและยืนยันให้เราใช้งานคุกกี้กับเว็บไซต์ของเราแล้ว

ความหมายของคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความ (text file) ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้ประโยชน์ของคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถจดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เราอาจจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทและการทำงานของคุกกี้

เราใช้คุกกี้4 ประเภทในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวจะเป็นแบบไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (Anonymous) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีจัดการ/ลบคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอาคุกกี้ออกจากเว็บไซต์ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน และศึกษาขั้นตอน/วิธีการที่ระบุไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านในเวลาใดๆ ท่านอาจพบว่าคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์

ในระหว่างการใช้งานคุกกี้ เราจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางองค์กร สำหรับเว็บไซต์ของเราอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลายหรือกระทำผิดกฎหมาย, การสูญหาย, การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข, การเปิดเผย หรือการเข้าถึง หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งปวง

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจทบทวนและแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายที่ได้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้คุกกี้ของเรา

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)

คลินิกเวชกรรมแพทย์ ธีระวัฒน์ (“เรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”)คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเราไว้ในระหว่างการเยี่ยมชม เว็บไซต์ https://thiravatclinic.com/ หรือรับบริการจากเราโดยนโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ใดๆ ที่จะมีการแก้ไข/เพิ่มเติมในอนาคตด้วย

เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายนี้ รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของเราเท่านั้น ไม่ว่าจะได้รับผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือช่องทางอื่นใดของเรา นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังต่อไปนี้

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบและอาจจะขอความยินยอมจากท่านก่อนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2. การชำระเงินและการทำบัญชี ได้แก่

3. การตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ์/บริการ (ซึ่งเราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน)ได้แก่

บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และเราจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า นโยบายนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของของบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น การที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยประการใดๆ จึงอยู่นอกเหนือการรับรู้และการควบคุมของเรา และเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าวนั้น

อนึ่ง ท่านควรตรวจสอบนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นก่อนการเข้าชมหรือใช้บริการใดๆ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู่สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามขั้นตอนการดำเนินการของเราและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้จากการถูกทำลายหรือกระทำผิดกฎหมาย, การสูญหาย, การแก้ไข, การเปลี่ยนแปลง. การเปิดเผย หรือการใช้/เข้าถึงโดยปราศจากอำนาจ/โดยมิชอบทั้งปวง เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดเก็บในสถานที่/ทำเลที่ตั้งที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจะจำกัดระดับ/ตำแหน่งของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วย

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

อนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนที่จะตอบสนองต่อคำขอใดๆ ข้างต้น และจะดำเนินการตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า เราอาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือถูกห้ามโดยกฎหมายใดๆ นอกจากนี้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านสำหรับการลบหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำขอที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา, กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการตรวจจับหรือป้องกันการฉ้อโกง และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นซึ่งไม่อนุญาตให้ทำการลบหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น และการละเมิดนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา ข้อความ (SMS) ที่อยู่อีเมล โทรศัพท์ หรือจดหมาย เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายนี้ หรือมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อขัดข้องใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ ณ THE ART CLINIC ทุกสาขา หรือติดต่อสำนักงานใหญ่ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลินิกเวชกรรมแพทย์ ธีระวัฒน์ (ทีมงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

สำนักงานใหญ่ : 50/4 เอกมัย 22 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์: 02-711-4464

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจทบทวนและแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายที่ได้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ https://thiravatclinic.com/ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายนี้ มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565